Rregullorja e garave

PEJA INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL 2021
Garat e gjashta ndërkombëtare për kitarë klasike „Ehat Musa“
30.09 – 03.10.2021

PEJA INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL 2021
5th International Classical Guitar Competition “Ehat Musa“
30.09 – 03.10.2021

Rregullorja e garave

Solo guitar

 1. Peja International Guitar Festival organizon Garat e gjashta ndërkombëtare për kitarë klasike „Ehat Musa“, të cilat do të mbahen nga data 30 Shtator deri me 03 Tetor 2021.
 2. Në garat ndërkombëtare të të rinjve mund të marrin pjesë kitaristë pa dallim kombësie apo gjinie.
 3. Garat ndahen në 5 kategori dhe mini kategori – kitaristë më të rinjë.
  • MINI KATEGORIA – 9 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2012 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë deri në 5 minuta.
  • KATEGORIA I – 11 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2010 dhe me te rinjë)
   Program: i lirë 5 – 7 minuta.
  • KATEGORIA II – 14 vjeç dhe me te rinjë (viti i lindjes 2007 dhe me te rinjë)
   Program: i lirë 8 – 10 minuta.
  • KATEGORIA III – 17 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2004 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 12 – 15 minuta.
  • KATEGORIA IV – 20 vjeç dhe më të rinjë (viti i lindjes 2001 dhe më të rinjë)
   Program: i lirë 17 – 20 minuta.
  • NOTE- Kategoria V do të zhvillohet ONLINE
  • KATEGORIA V – pa kufizim moshe
   Etapa (Raunda) I – program i lirë 12 – 15 minuta
   Etapa (Raunda) II – program i lirë 17 – 20 minuta (finale)
  • Rregullorja për gara për Kategorinë V (Pa Kufizim Moshe) – On-line
   • Konkursi është i hapur për të gjithë kitaristët klasikë pa kufi mo-she.
   • Etapa (raundi) 1 dhe Etapa përfundimtare (raundi) 2 do të zhvil-lohen përmes videos.
   • Të dy videot duhet të dorëzohen në faqen e internetit të info@pejaguitarfestival.com, jo më vonë se 20.Shtator 2021. Shënim- videot e marra pas asaj kohe nuk do të merren para-sysh.
   • Të dy videot duhet të jenë në format mp4, rezolucion minimal HD Ready 720p (1280 x 720px).
   • Të dyja videot duhet të jenë të pa edituara, në një xhirim të palëvizshëm nga fillimi në fund për të gjithë programin (duke mos e ndalur kamerën midis pjesëve). Fytyra e konkurrentit dhe të dy duart duhet të jenë në kornizë, dhe pjesa e sipërme e trupit duhet të zë pjesën më të madhe të kornizës. Konkurrenti duhet të sigu-rojë zë dhe ndriçim adekuat.
   • Në fillim video duhet të përfshijë një prezantim verbal të kandida-tit, siç janë: Emri, Mbiemri, Vendi i origjinës dhe qëllimi i regji-strimit (Etapa 1/ Etapa 2 e Festivalit Ndërkombëtar të Kitarës në Pejë- 2021).
   • Video e Fazës (Raundi) 1 – Kohëzgjatja 12 deri në 15 minuta, me një program që përmban dy periudha të ndryshme stilistike, të përzgjedhuranga konkurrenti. Kohëzgjatja llogaritet nga nota e parë e luajtur deri në notën e fundit të luajtur në videot e paraqi-tura.
   • Video e Fazës (Raundi) 2 Finalja — Video përfundimtare – 17 de-ri në 20 minuta,me një program që përmban dy periudha të ndry-shme stilistike të përzgjedhura nga konkurenti. Kohëzgjatja lloga-ritet nga nota e parë e luajtur deri në notën e fundit të luajtur në videot e paraqitura.
   • Konkurrentët nuk mund të luajnë veprat e njejta në të dy raundet.
   • Konkurrentët duhet t’i luajnë veprat përmendësh.
 4. Garuesit e kategorive II – IV në programin e vetë duhet të kenë së pakti një vepër nga periudhat e ndryshme stilistike.
  Në kategorinë e V-të asnjë vepër e luajtur në etapen e parë nuk lejohet të përsëritet në etapen e dytë (finale).
 5. Anëtarët e jurisë ndëgjojnë programin në tërësi. Nëse garuesi e tejkalon kohën e përcaktuar, juria ka të drejtë ndërprerjen e egzekutimit te garuesit.
 6. Mini kategoria nuk ka karakter garues dhe nuk ekziston lista rendore e shpërblimeve; të gjithë garuesit fitojnë diplomë pjesëmarrjeje, dhe një nga ata, të cilin e zgjedhë juria, do të merr pjesë në koncertin përfundimtar.
 7. Radhitja e paraqitjes së garuesve në të gjitha kategoritë do të jetë në bazë të rendit alfabetik (shkronja e parë e mbiemrit) dhe do të fillon me shkronjën e cila do të përcaktohet nga tërheqja
 8. Anëtarët e jurisë nuk kanë të drejtë vote për pjesëmarrësit e gara-ve të cilët janë studentët apo nxënësit e tyre ose afërsi familjare.
 9. Fituesi i kategorisë nuk ka të drejtë gare ne kategorinë e njejtë.
 10. Vendimet e jurisë janë të padiskutueshme.
 11. Festivali ruan të drejtën e regjistrimit audio/televiziv të garave si edhe transmetimin e këtyre materialeve pa qenë i detyruar të marrë lejen e interpretuesve.
 12. Në gara anetarët e jurisë ndajnë shpërblimet sipas poenave (pikave):
  • Shpërblimi i I-rë: – 95,00 – 100 poena
  • Shpërblimi i II-të:– 90,00 – 94,99 poena
  • Shpërblimi i III-të:– 85,00 – 89,99 poena
  • Diploma – 00,00 – 84,99 poena
 13. Rezultatet publikohen pasi përfundon çdo kategori. Garuesit fitojnë diplomat për shpërblimin e
  I, II dhe III, kurse të tjerët fitojnë diplomat për pjesëmarrje.
 14. Fituesëve të kategorive u ndahen shpërblimet në koncertin përfundimtar.
 15. Garuesit e shpërblyer janë të obliguar të marin pjesë në ndarjen e shpërblimeve në koncertin përfundimtar dhe të luajnë pjesën sipas zgjedhjes së jurisë – në të kundërtën e humbin të drejtën e shpërblimit.
 16. Në rastin qe disa garues i ndajnë poenat e njejta, atëherë listën rendore e percaktojnë anëtaret e jurisë.
 17. Pagesa për pjesëmarrje në gara është si vijon:
  • Mini kategoria – 30 euro
  • Kategoria I, II, III dhe IV – 40 euro
  • Kategoria V – 60 euro

  Koha e aplikimit 1- 20 Shtator 2021

 18. Aplikimin mund ta bëni në web faqën www.pejaguitarfestival.com, tek kolona: Garat e kitaristëve Ehat Musa.
 19. Aplikimi do të jetë i vlefshëm vetëm pas përfundimit të pagesës për pjesëmarrje.
 20. Pagesën mund ta beni edhe në info-pultin e garave dy orë para se fillon kategoria e garuesit.
 21. Mënyra e pagesës së kotizimit:
 22. Emri dhe mbiemri i pjesëmarrësit
  Në përshkrim të shkruhet „Ehat Musa“
  KOSOVA GUITAR SOCIETY
  Raiffeisen BANK
  Prishtina, Kosovo
  Account: XK05 1501001014015331
  SWIFT code:RBKOXKPR
  • Kopjen e fletëpagesës duhet ta dërgoni të skenuar në e-mailin info@pejaguitarfestival.com më së largu deri më datën 20 Shtator 2021
  • Ju lusim që të cekni emrin e pjesëmarrësit në pagesë edhe nëse pagesa do të kryhet nga prindi apo person tjetër i autorizuar.

 23. Shpërblimet
  • Kategoria e I-rë
  • Shpërblimi i parë – Një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag
   Shpërblimi i dytë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag
   Shpërblimi i tretë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift bag

  • Kategoria i II-të
  • Shpërblimi i parë – Një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag
   Shpërblimi i dytë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag
   Shpërblimi i tretë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  • Kategoria e III-të
  • Shpërblimi i parë – Një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag
   Shpërblimi i dytë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag
   Shpërblimi i tretë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  • Kategoria e IV-të
  • Shpërblimi i parë – Një kupë, diplomë dhe medalje; D’Addario Large Gift Bag
   Shpërblimi i dytë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag
   Shpërblimi i tretë – Diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

  • Kategoria e V-të
  • Çmimi Ehat Musa (çmimi i parë) – 1000 €, një kupë, diplomë dhe medalje; kitarë në vlerë 6000 euro nga lutajo Giannis Pa-leodimopoulos (Gregi); D’Addario Large Gift Bag + Koncert në Peja International Guitar Festival 2022
   Shpërblimi i dytë – 300 €, diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag
   Shpërblimi i tretë – 200 €, diplomë dhe medalje; D’Addario Small Gift Bag

   Stipends:

   – Zagreb Guitar Fest
   – Poreçki tirando
   – International Guitar Summer School – Poreč
   —European Summer Music Academy 2022.